Mrs W Angus

Headteacher

 

 

 

 

 

 

 

Nursery
Mrs S Bell

  EYFS lead and Deputy

  Headteacher
Mrs R Aynsley Goodall

  Nursery teaching assistant
Mrs D Hill

  Nursery teaching assistant
Mrs V Hewson

  Nursery teaching assistant

Mrs J Hill

  Nursery teaching assistant

 

 

 

 

 

Reception

 

Mrs S Lewis
  Class 7 teacher
Mrs L Cockton
  Class 7 teaching assistant
Mrs E Dunbar
  Class 8 teacher
Mrs Groser
  Class 8 teaching assistant

Mrs T Quinn

  Class 9 teacher
Mrs L Cowley
  Class 9 teaching assistant
 

 

 

 

 

Year 1

 

Miss Southern
  Class 4 teacher
Mrs J Pickford
  Class 4 teaching assistant
Ms A Judges
  Class 5 teacher
Mrs C Zalahoris
  Class 5 teaching assistant

Mrs Reed
  Class 5 teaching assistant

Miss L Murphy
  Class 6 teacher
Ms Vipond
  Class 6 teaching assistant
 

 

 

Year 2

 

Mrs B Robson
  Class 1 teacher
Mrs J Colclough
  Class 1 teaching assistant
Mrs J Coates
  Class 2 teacher
Mrs B Watts
  Class 2 teaching assistant

Mrs Reed

  Class 2 teaching assistant

Miss Dickinson
  Class 3 teacher

Ms Boucher
  Class 3 teaching assistant

 

 

SEN support staff for children with EHCP
Mr A Tomlinson
Mrs K Simpson
Mrs J Robson
Miss H Cook
Mrs M Nicholson

 

 

 

Music

 

Dr B Renwick

Mrs M Potts
Violin teacher

 

 

 

 

 

School Office

 

Mrs T Hope
  Finance Director
Mrs A Gibson
  Business Manager

Mrs F Hern
  Clerical Assistant

 

Mrs R Watson

   Admin Assistant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr D Forster
     Caretaker